آر راج سینگ

آر راج سینگ

آر راج سينگ (R. Raj Singh) استاد فلسفه در دانشگاه بروک کانادا است. از انتشارات قبلی وی می توان به مرگ، تدبر و شوپنهاور (اشگیت ، 2007) و باکتی و فلسفه (رومن و لیتلفیلد ، 2006) اشاره کرد.

کتاب های آر راج سینگ

شوپنهاور