ایدو لاندو

ایدو لاندو

دکتر ايدو لاندو زادهی 1958 ، استاد فلسفه در دانشگاه حیفا است. وی درباره معنای زندگی به طور گسترده نوشته است. کتاب او "یافتن معنا در دنیایی ناقص" ، در انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

کتاب های ایدو لاندو

یافتن معنا در دنیایی ناقص