وحید طباطبایی

وحید طباطبایی

وحيد طباطبايي متولد سال 1371، نویسنده وهنرمند ایرانی می باشد.

کتاب های وحید طباطبایی

عکاسی پسا آرمان شهر