افشین صالحی

افشین صالحی

افشین صالحی متولد سال 1351 ، شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های افشین صالحی

تو را ماه دوست دارم!