آلف گرلاش

آلف گرلاش

آلف گرلاش یک جامعه شناس واجد شرایط دانشگاهی است. وی عضو انجمن روانکاوی آلمان و بین الملل است. وی از سال 1983 تاکنون کارهایی در زمینه روانکاوی بالینی و اتون روانکاوی منتشر کرده و در زمینه هیستری توده ای در جنوب چین تحقیق کرده است.

کتاب های آلف گرلاش

روانکاوی در آسیا