کومن

کومن

انتشارا کومن(Educational Japan Co. Ltd) یک شبکه آموزشی آمریکایی ایجاد شده توسط Toru Kumon است که از روش Kumon خود برای آموزش ریاضیات و خواندن در درجه اول برای دانشجویان جوان استفاده می کند.

کتاب های کومن

مازبازی 3


استدلال قیاسی 2


ادراک دیداری فضایی 2


مازبازی 2


بچسبانیم 1


کاردستی های ساده 1


ببریم 1


بیا کاغذ ببریم


بیا کاغذ ببریم 2


بیا تا کنیم 2


داستانی از قیچی و چسب!


رنگ کنیم 3


مهارت بریدن


مهارت چسباندن


چسباندن جورچین ها 1


تفکر منطقی 2


علوم 1


مازبازی 1


رنگ کنیم 2


بیا کاغذ ببریم


بیا تا کنیم 1


بیا رنگ کنیم 1


کیف کتاب های کار کومن