حامد حاجی زاده

حامد حاجی زاده

حامد حاجی‌زاده متولد سال 1357 شاعر و نویسنده کاشانی است.

کتاب های حامد حاجی زاده

عروس وردیه


پنجره طبقه چهارم


شکار در مذاکره، ممنوع!


حکم پاییز