پراشانت ساوانور

پراشانت ساوانور

پراشانت ساوانور نویسنده اهل هند می باشد. او در زمینه ی خودیاری و موفقیت مطالبی به اشتراک می گذارد که همان چیزهایی است که از زندگی و معلمانش آموخته است. او همیشه اعتقاد دارد تنها راهی که می توانیم از معلمان خود قدردانی کنیم ، انتقال اطلاعاتی است که از آنها آموخته ایم. از نظر او تنها راهی که می توانیم به شخص دیگر کمک کنیم با آموزش دادن است. زیرا آموزش به تنهایی قدرت این را دارد که انسان را به انسان بودن تبدیل کند.

کتاب های پراشانت ساوانور