قتیلی بخارایی

قتیلی بخارایی

قتیلی بخارایی شاعر قرن دهم هجری و از شاعران دربار عبدالعزیزخان ازبک بوده است.

کتاب های قتیلی بخارایی

وامق و عذرا