فرید یونس

فرید یونس

دکتر فرید یونس محقق فرهنگ افغانستانی-آمریکایی خاورمیانه و پژوهشگر مطالعات اسلامی است. وی نویسنده کتاب برابری جنسیتی در اسلام (2002)، امپریالیسم دموکراتیک: دموکراتیزه سازی در برابر اسلامی سازی (2008) و اصول جامعه شناسی اسلامی (2011) است.

کتاب های فرید یونس