سوفیا کوتلاکی

سوفیا کوتلاکی

سوفیا کوتلاکی (Sofia A Koutlaki) یک زبان شناس متولد یونان است که سیستم ادب، تعارف و چهره را به زبان فارسی برای دکترای خود بررسی کرده است. بیشتر علایق تحصیلی و نشریات دانشگاهی وی فرهنگ و جهان بینی، ارتباطات و آیین های روزمره ایرانی را مورد توجه قرار می دهد.

کتاب های سوفیا کوتلاکی

در میان ایرانی ها


سه پند


مهارت های اساسی یادگیری