فابین. اس. جرارد

فابین. اس. جرارد

فابین. اس. جرارد در ده سال گذشته به عنوان سرپرست فیلمنامه نویسی برتولوچی کار کرده. او همچنین نویسنده می باشد. وی هم اکنون در دانشگاه بروکسل به تدریس تاریخ فیلم می پردازد.

کتاب های فابین. اس. جرارد

همزاد دوربین