راجر کریتندن

راجر کریتندن

راجر کریتندن تدوین گر فیلم و معلم است. در دهه 1960 ، او به عنوان تدوین گر برای تلویزیون ، عمدتاً در بی بی سی كار می كرد.

کتاب های راجر کریتندن

شب آمریکایی


تدوین فیلم و ویدئو


فاین کات