مایر دگانی

مایر دگانی

مایر دگانی (Meir H. Degani) ستاره شناس آمریکایی است.

کتاب های مایر دگانی

نجوم به زبان ساده