نگار داوری اردکانی

نگار داوری اردکانی

نگار داوري اردكاني دانشيار دانشکده ادبيات و علوم انساني گروه زبان شناسی است. وی دارای دكترای زبان شناسي همگاني, دانشگاه تهران, ايران, 1384 می باشد.

کتاب های نگار داوری اردکانی

سره گرایی زبانی


زبان شناسی کاربردی