سیسی گاف

سیسی گاف

سیسی گاف بیشتر روزهای خود را با کمک دستیار / درمانگر حیوان خانگی خود ، لوسی ، به مشاوره دختران و خانواده های آنها سپری می کند. از سال 1993 ، سیسی به عنوان مدیر مشاوره کودک و نوجوان در دفترهای مشاوره Daystar کار کرده است.

کتاب های سیسی گاف

شهامت داشته باش


تربیت دخترانی رها از نگرانی