سعید خاقانی

سعید خاقانی

سعید خاقانی متولد سال 1360، عضو هیئت‌علمی دانشکدهٔ معماری دانشگاه تهران و دکترای مطالعات بصری از دانشگاه منچستر کارشناس ارشد معماری از دانشگاه یزد می باشد.

کتاب های سعید خاقانی

بلبشو