فرن تانکیس

فرن تانکیس

فرن تانکیس مدرس جامعه شناسی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است. او نویسنده فضا، شهر و نظریه اجتماعی (Polity، 2005)، نویسنده مشترک جامعه بازار (Polity، 2001)، و سردبیر مشترک اعتماد و جامعه مدنی (Macmillan، 2000) است.

کتاب های فرن تانکیس

فضا، شهر و نظریه اجتماعی