استفان مارشال

استفان مارشال

استفان مارشال یک مدرس ارشد در مدرسه برنامه ریزی بارتلت، کالج دانشگاه لندن است. پژوهش و تدریس او بر حمل و نقل، برنامه ریزی و طراحی شهری و روابط متقابل آنها در قالب خیابان ها، ساختار شهری و مورفولوژی شهری متمرکز است.

کتاب های استفان مارشال