مری پی کروال

مری پی کروال

ماری کروال از کتاب های کودکان گرفته تا کمیک ها از جمله VOLTRON for Devil’s due ، SINBAD برای Graphic Myths and Legands و LONE WOLF: QUEEN OF THIEVES برای Moonstone همه چیز را نوشته است.

کتاب های مری پی کروال

سندباد