پریسا قربان نژاد

پریسا قربان نژاد

پریسا قربان نژاد نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی اذربایجان, اسلام, شایستگی, صفویه, مدیریت اسلامی, نهج البلاغه, اران می باشد.

کتاب های پریسا قربان نژاد