حسین صدقی

حسین صدقی

حسین صدقی متولد سال 1351 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های حسین صدقی

اصول و مبانی طراحی پارچه