انیسکا بسکاپ

انیسکا بسکاپ

انیسکا بسکاپ نویسنده و ویراستار علوم در شیکاگو است. وی سردبیر سابق بخش علوم Boston Globe و همچنین مجله علوم کودکان Muse است. وی علاوه بر كتاب های كودكان، مقالات زیادی برای روزنامه ها، مجلات و وب سایت ها نیز نگاشته است.

کتاب های انیسکا بسکاپ

گرمایش جهانی


بوم سامانه ها را بشناسیم


در جهان ویروس ها


جهان نیرومند انرژی


حالت های ماده


جهان باکتری ها