پیتر چند

پیتر چند

پیتر چند داستان سرای هندی انگلیس یکی از مشهورترین داستان نویسان اروپا است و دائماً به دنبال داستان های رنگارنگ خود از شبه قاره است. از ساوتهال تا سنگاپور، دوبلین تا دهلی، تاین ساید تا تورنتو و بسیاری دیگر در این بین. او با قصه های ماهرانه خود مخاطبان نزدیک و دور را به وجد آورده است.
وی همچنین از طریق کارگاه های آموزشی خود برای قصه گویی، سخنرانان عمومی، راهنمایان تور و معلمان به تعداد بی شماری از قصه گویان، سخنرانان عمومی، راهنمایان تور و معلمان کمک کرده است.

کتاب های پیتر چند