آذر تشکر

آذر تشکر

آذر تشکر متولد سال 1346 جامعه‌شناس شهری و کارشناس مطالعات اجتماعی طرح ساماندهی محور دماوند- آزادی می باشد.

کتاب های آذر تشکر

تهرانی-شهرستانی