مهدی شادکار

مهدی شادکار

مهدی شادکار متولد سال 1360 ، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های مهدی شادکار

لو کوربوزیه


عینک سالوادور