نانامی اسانو

نانامی اسانو

نانامی اسانو نویسنده ژاپنی کتاب های کودکان است.

کتاب های نانامی اسانو

مجموعه تو هم می توانی


خودم به دستشویی می روم


خودم لباسم را می پوشم


خوردنیها را دوست دارم


دندانم را مسواک می زنم


به همه سلام می کنم


تو هم می توانی