نانامی اسانو

نانامی اسانو

نانامی اسانو نویسنده ژاپنی کتاب های کودکان است.

کتاب های نانامی اسانو

مجموعه تو هم می توانی


به همه سلام می کنم


خودم لباسم را می پوشم


خوردنیها را دوست دارم


تو هم می توانی