محمد اقتدار حسین فاروقی

محمد اقتدار حسین فاروقی

محمد اقتدار حسین فاروقی متولد سال 1936، در هند مسلمان‌ و متخصّص‌ در شیمی‌ گیاهی‌ است.

کتاب های محمد اقتدار حسین فاروقی

گیاهان در قرآن