هنری اوبر

هنری اوبر

هنری اوبر (Henri Hubert) (23 ژوئن 1872 - 25 مه 1927) باستان شناس فرانسوی و جامعه شناس دین تطبیقی ​​بود که بیشتر به خاطر کار در مورد سلت ها و همکاری با مارسل موس و سایر اعضای انجمن آنه شناخته می شود.

کتاب های هنری اوبر

قربانی