ویلیام ایندیک

ویلیام ایندیک

ویلیام ایندیک استادیار روانشناسی است و در سال 2017 به عضویت هیئت علمی تمام وقت گروه روانشناسی دانشگاه ویلیام پاترسون در آمد. وی همچنین هماهنگ کننده برنامه روانشناسی در این دانشگاه است.

کتاب های ویلیام ایندیک

سینما و روح بشر