آلن ویلیامز

آلن ویلیامز

آلن ویلیامز (Alan Williams) استاد گروه فرانسوی دانشگاه راتگرز است. او نویسنده کتاب Max Ophuls and the Cinema of Desire and Republic of Images: A History of فیلم سازی فرانسه است.

کتاب های آلن ویلیامز

سینما و ناسیونالیسم