جی فردنبرگ

جی فردنبرگ

جی فریدنبرگ دانشیار و دانشیار گروه روانشناسی در کالج منهتن است، جایی که وی برنامه علوم شناختی را هدایت می کند. وی دکترای خود را در روانشناسی شناختی در سال 1995 در دانشگاه ویرجینیا به دست آورد.علایق دانشگاهی او در زمینه های بینش و فلسفه ذهن است. وی دوره های روانشناسی مقدماتی و فیزیولوژیکی، احساس و درک و روش تحقیق را تدریس می کند.

کتاب های جی فردنبرگ

علوم شناختی