سیدتقی سیدی

سیدتقی سیدی

سیدتقی سیدی متولد سال 1370، از شاعران جوان ایرانی می باشد.

کتاب های سیدتقی سیدی

ساده