راضیه یاسینی

راضیه یاسینی

سیده  راضیه یاسینی متولد سال 1348، پژوهشگر و نقاش می باشد. وی دارای دکترای تخصصی پژوهش هنر، و دانشیار  پایه ۸، عضو هیات علمی و رپیس پژوهشکدة هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.

کتاب های راضیه یاسینی

هنر خودآموختگان؛ هنر فطری


تصویر زن در نگارگری