امیرحسین خالقی

امیرحسین خالقی

کتاب های امیرحسین خالقی

سازمان ها، هویت و تصویر


پیچیدگی و مدیریت