حسین لسان

حسین لسان

حسین لسان (تولد: 1304. درگذشت: 11 دى 1369) مدرس. حسین لسان دانشیار دانشكده‏ى ادبیات دانشگاه تهران بود كه در سن نزدیك به شصت سالگى درگذشت. برگزیده‏ى اشعار مسعود سعد سلمان را منتشر كرد و تصحیح دیوان عمادى شهریارى را به پایان برده و به چاپ نزدیك ساخته بود. سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشیار، رشته: زبان و ادبیات فارسى، دانشكده: ادبیات و علوم انسانى، دانشگاه: تهران

کتاب های حسین لسان

گزیده اشعار مسعود سعد