کری دان بورون

کری دان بورون

کری دان بورون (KARI DUNN BURON) متخصص منابع اوتیسم در مینه سوتا است. کری بیش از 20 سال با دانش آموزان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم کار کرده است، به عنوان رئیس انجمن اوتیسم مینه سوتا خدمت کرده است و با شبکه اوتیسم مینه سوتا همکاری می کند تا فرصت های آموزشی را برای معلمان فراهم کند.

کتاب های کری دان بورون

من و نگرانی هایم