آر اف اتکینسون

آر اف اتکینسون

رونالد فیلد اتکینسون (1928 - 17 آوریل 2005) فیلسوف انگلیسی و استاد فلسفه در دانشگاه اکستر و دانشگاه یورک بود.

کتاب های آر اف اتکینسون