محمدرضا عدلی

محمدرضا عدلی

محمدرضا عدلی متولد سال 1357، استادیا دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای دکترای الهیات و معارف اسلامی  گرایش ادیان و عرفان تطبیقی، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی با گرایش ادیان و عرفان تطبیقی است.

کتاب های محمدرضا عدلی

عرفان در ادیان جهان


صوفیان و بوداییان