امیرحسین خداپرست

امیرحسین خداپرست

دکتر امیرحسین خداپرستمتولد سال 1363، در سال ۱۳۸۵ کارشناسی فلسفه‌‌‌ و‌ سال ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه تهران اخذ‌‌ و ‌‌رساله دکتری خود را با عنوان «تحول اخلاق باور دینی در تعامل با معرفت‌شناسی‌ فضیلت‌گرایانه‌ی‌ زگزبسکی» درمؤسسه‌‌پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دفاع کرد.

کتاب های امیرحسین خداپرست

هاوس و فلسفه


در جستوجوی معنا


باور دینی و فضیلت فکری