اریک الین رایت

اریک الین رایت

اریک اولین رایت (9 فوریه 1947 - 23 ژانویه 2019) جامعه شناس و مربی تحلیلی مارکسیستی آمریکایی، متخصص در طبقه بندی اجتماعی و آینده های جایگزین برابری طلبانه برای سرمایه داری بود. وی به دلیل انحراف از مارکسیسم کلاسیک در تقسیم طبقه کارگر به زیرگروه های قدرت متنوع و در نتیجه درجات مختلف آگاهی طبقاتی مشهور بود. رایت مفاهیم جدیدی را برای سازگاری با این تغییر دیدگاه از جمله دموکراسی عمیق و انقلاب بینابینی معرفی کرد.

کتاب های اریک الین رایت

فهم طبقه