الیزابت وردیک

الیزابت وردیک

الیزابت وردیک از سال 1997 کتاب می نویسد. مجموعه کتاب های تابلوی او شامل مجموعه بچه های سالم سالم، سری ابزارهای کودک نو پا و بیشتر مجموعه های بهترین رفتار است. او همچنین در مجموعه خنده و یادگیری برای کودکان 8 تا 13 ساله شرکت کرده است. او در نزدیکی سنت پل، مینه سوتا زندگی می کند.

کتاب های الیزابت وردیک

رفیق…از زورگوها نترس!


رفیق…بی ادب نباش!


رفیق…دقیقه نودی نباش!


میکروب برای پخش کردن نیست


پا برای لگد زدن نیست


وقت خداحافظیه


وقت مودب بودنه


کمک کن و ایمن بمان!


همیشه در حال یادگیری باش!


خشمگین می شویم! چه کنیم؟