الیزابت وردیک

الیزابت وردیک

الیزابت وردیک از سال 1997 کتاب می نویسد. مجموعه کتاب های تابلوی او شامل مجموعه بچه های سالم سالم، سری ابزارهای کودک نو پا و بیشتر مجموعه های بهترین رفتار است. او همچنین در مجموعه خنده و یادگیری برای کودکان 8 تا 13 ساله شرکت کرده است. او در نزدیکی سنت پل، مینه سوتا زندگی می کند.

کتاب های الیزابت وردیک

میکروب برای پخش کردن نیست


صدا برای داد زدن نیست


کمک کن و ایمن بمان!


همیشه در حال یادگیری باش!


رفیق…از زورگوها نترس!


رفیق…بی ادب نباش!


رفیق…دقیقه نودی نباش!


پا برای لگد زدن نیست


وقت خداحافظیه


وقت مودب بودنه


خشمگین می شویم! چه کنیم؟