الیزابت وردیک

الیزابت وردیک

الیزابت وردیک از سال 1997 کتاب می نویسد. مجموعه کتاب های تابلوی او شامل مجموعه بچه های سالم سالم، سری ابزارهای کودک نو پا و بیشتر مجموعه های بهترین رفتار است. او همچنین در مجموعه خنده و یادگیری برای کودکان 8 تا 13 ساله شرکت کرده است. او در نزدیکی سنت پل، مینه سوتا زندگی می کند.

کتاب های الیزابت وردیک

پا برای لگد زدن نیست


وقت خداحافظیه


وقت مودب بودنه


خشمگین می شویم! چه کنیم؟