والری گایدوکس

والری گایدوکس

والری گیدو هم نویسنده و هم ویراستار کتاب های کودکان است. او کتابهایی در مورد طبیعت برای کودکان نوپا نوشته است، اما همچنین کتابهای کاربردی و سرگرم کننده ای مانند کتاب بازی نوشتن، منتشر شده توسط Seuil Jeunesse ، یا Discover Paris یک بازی کودک است، که توسط Parigramme منتشر شده است.

کتاب های والری گایدوکس

شیر