ایمی مککنی

ایمی مککنی

ایمی مککنی (Amy Makechnie) نویسنده رمان اولین تحسین منتقدان، The Unforgettable Guinevere St. Clair است. رمان دوم او، ده هزار تلاش برای همه بچه ها نوشته شده است، آنهایی که تا به حال جسارت سعی در امتحان و تلاش دوباره داشته اند.

کتاب های ایمی مککنی