جفری نیلون

جفری نیلون

جفری تی نیلون متولد 23 مارس 1963 ، استاد تحقیقات هنرهای انگلیسی در دانشگاه ایالتی پن است. از کتابهای وی می توان به جعبه ابزار نظریه (2003) و پست پسامدرنیسم: یا ، منطق فرهنگی سرمایه داری دقیقاً در زمان (2012) اشاره کرد. 

کتاب های جفری نیلون

جعبه ابزار نظریه