ساندرا سالمانز

ساندرا سالمانز

ساندرا سالمانز نویسنده ی آمریکاییست. او کتاب هایی در زمینه پزشکی و سلامت می نویسد.

کتاب های ساندرا سالمانز

پروستات