ساندرین میرزا

ساندرین میرزا

ساندرین میرزا متولد سال 1968 ، نویسنده چندین کتاب تاریخی مصور برای کودکان درباره جوامع و فرهنگ های گذشته است.

کتاب های ساندرین میرزا