الکساندر دوما

الکساندر دوما

دوما به خاطر رمان های ماجراجویانه فراوانش یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه به شمار می رود. بسیاری از رمان های او، از قبیل «سه تفنگدار»، «ملکه مارگو» و «گردنبند ملکه» رمان هایی دنباله دار و سریالی هستند. او علاوه بر رمان نویسی، مقاله نویس، نمایش نامه نویس و خبرنگار پرتوانی بود.

کتاب های الکساندر دوما

ژوزف بالسامو


عشق و رویا


کنت مونت کریستو


قبل از طوفان (۸ جلدی)


مادام کاملیا


چهل و پنج نفر


مادموازل اولمپ