ژان شاردن

ژان شاردن

جواهرفروش و جهانگرد فرانسوی بود که کتاب ۱۰ جلدی «سفرهای سر ژان شاردن» به عنوان یکی از بهترین کارهای پژوهشگران غربی دربارهٔ ایران و خاور نزدیک برشمرده می شود. این کتاب برای اولین بار در ایران با نام «سیاحتنامه شاردن» با ترجمه محمد عباسی توسط موسسه مطبوعاتی امیرکبیر در سال ۱۳۳۵ منتشر شده است.

کتاب های ژان شاردن

سفرهای ژان شاردن به ایران