عباس عطاری کرمانی

عباس عطاری کرمانی

عباس عطاری (کرمانی) متولد سال 1319 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های عباس عطاری کرمانی

نثر کامل شاهنامه ی فردوسی


اشک و لبخند


دیدار با خدا


رهبرد


خورشید مشرق؛ امام رضا (ع)